Wednesday, 20 January 2016

"Run" chứa 179 nghĩa, có thể đóng vai trò của một động từ, danh từ, cụm động từ (phrasal verb) và thành ngữ (idiom).

"Take" chứa 127 nghĩa, có thể đóng vai trò của một động từ, danh từ, thành ngữ và cụm động từ.

"Break" chứa 123 nghĩa, có thể đóng vai trò của một danh từ, động từ, thành ngữ, cụm động từ.

"Turn" chứa 122 nghĩa, có thể đóng vai trò của một động từ, thành phần cụm động từ, thành ngữ.

"Set" chứa 119 nghĩa, có thể đóng vai trò của một danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, cụm động từ, thán từ.

"Go" chứa 98 nghĩa, có thể đóng vai trò của một thành ngữ, động từ, cụm động từ, thán từ, danh từ, tính từ.

"Play" chứa 95 nghĩa, có thể đóng vai trò của một thành ngữ, cụm động từ, động từ, danh từ.

"Cut" chứa 93 nghĩa, có thể đóng vai trò của một động từ, tính từ, danh từ, thành ngữ, cụm động từ.

"Up" chứa 93 nghĩa, đồng hạng với "cut", có thể đóng vai trò của một tính từ, động từ, thành ngữ, trạng từ, giới từ, danh từ, thành ngữ.

"Hand" đứng vị trí thứ 10 với 92 nghĩa, có thể đóng vai trò của một thành ngữ, động từ, danh từ, tính từ, cụm động từ.

0 comments:

Post a Comment