Saturday, 23 January 2016

To put something on ice (informal) - to delay something: đóng băng; hàm ý tạm dừng, trì hoãn điều gì.

Ví dụ: We’ve been talking about this project for a while, but haven’t got anywhere. I suggest putting it on ice for now and moving onto another project. (Chúng ta đã bàn về chủ đề này rồi nhưng không đi đến đâu. Tôi đề nghị tạm dừng và chuyển qua đề tài khác).

Bí quyết ghi nhớ: Bạn có thể liên tưởng đến việc thực phẩm thường được để đông đá nhằm tạm dừng quá trình phân hủy.

0 comments:

Post a Comment